Област Перник се намира в Западна България и в географския център на Балканския полуостров.

На изток граничи с гр. София, на запад със Сърбия, на север и югоизток със Софийска област, а на юг с област Кюстендил.

В рамките на област Перник се включват Общините Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, а основен административен и икономически център е гр. Перник.

В климатично отношение Пернишка област попада в умереноконтиненталната климатична област, като само Витошкият склон е в планинската климатична област. Климатичните условия се определят от сравнително голямата средна надморска височина - 750 м, която варира в широки граници - от 650 м до над 2000 м.

В регионалната икономика са застъпени почти всички отрасли на материалното производство, като водеща роля има черната металургия, производство на електро и топло-енергия, машиностроителна и металообработваща промишленост, въгледобив и др. Нараства делът на леката промишленост ( предимно шивашка дейност) , търговията и услугите. В областта са развити животновъдството, растениевъдството и отглеждането на зърнени култури

по материали от Уикипедия

Областна администрация Перник     Коментари (0)